Jumat, 18 Februari 2011

CONTOH SURAT LAMARAN KERJA


                                                                                 Boyolali, 17 Februari 2011
Lamp   : -
Hal       : Lamaran Pekerjaan


Kepada Yth     
Pimpinan  …………………….
Di Jakarta

Dengan hormat
Yang bertandatangan dibawah ini
Nama                           : SUNARNO
Tampat, Tgl Lahir       : Boyolali, 04 Agustus 1975
Alamat                                    : Dukuh Sokogede, Sumbung, Cepogo, Boyolali
No HP                         : …………………….
Status                          : Kawin
Bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak / Ibu Pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :
1.      Pas photo 4 x 6 ( 2 Lembar )     
2.      Foto Copy Ijazah
3.      Foto Copy KTP
4.      Foto Copy Surat Keterangan Kerja
5.      Daftar Riwayat Hidup

Demikian lamaran ini saya ajukan, besar harapan saya dapat diterima di Perusahaan yang Bapak / Ibu  Pimpin, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terimakasih.                                                                               Hormat saya
                                                   


                                                                               SUNARNO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar